Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni


Değerli Müşterilerimiz,

Merkezi Ulus mahallesi, Öztopuz Caddesi No.16, Giriş katı Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Gazella Turizm Yatırımcılığı ve Seyahat Acentalığı Anonim şirketi (“Gazella”) 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği çerçevesinde sizlere sunduğu seyahat, otel ve uçak rezervasyonu, turizm turları ve yurt dışı seyahatleriniz için ilgili ülke konsolosluklarından vize alım işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla Gazella turizm ofisleri, acentaları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve web sitesi aracılığıyla bizimle paylaşmış olduğunuz size veya sizinle birlikte hizmetlerimizden yararlanacak kişilere ait aşağıda belirtilen bilgileri toplamakta ve işlemektedir.

 1. Kimlik bilgileriniz (ad, soyadı, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet)
 2. Lokasyon ve iletişim bilgileri (adres, e-posta, mobil telefon numarası)
 3. Uçuş mil numarası ve mil detayları
 4. Yurt dışı seyahatlerinizde pasaport bilgileriniz ve pasaportunuzun bir kopyası
 5. Yurt dışı seyahatlerde talebiniz halinde vize işlemlerinin yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeler
 6. Yurt dışı vize işlemleri kapsamında fotoğraf
 7. Yurt dışı seyahatlar için seyahat sağlık bilgisi (Kullanılan ilaç veya alerji verileri)
 8. IP adresi

Gazella, 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri sorumlusu sıfatıyla, sizin turizm hizmetleri almak üzere sizin tarafınızdan alenileştirilen kişisel verileri, işleme amacı ile bağlantılı ve bu amaçla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde toplamakta, işlemekte ve talebinize uygun hizmetleri temin etmek amacıyla zorunlu olduğu ölçüde üçüncü şahıslarla paylaşmaktadır.

İşleme Amacı ve İşlemenin Hukuki Dayanağı

(a) Kişisel verileriniz, 1618 Sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği kanunu ile Seyahat Acentaları Yönetmeliği çerçevesinde Gazella’dan almak istediğiniz seyahat, otel ve uçak rezervasyonu, turizm turları ve yurt dışı seyahatleriniz için ilgili ülke konsolosluklarından vize alım işlemleri gibi turizm hizmetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir. Sağlık verileriniz hariç bu kapsamdaki işleme, KVKK madde 5/2 hükmünün (a), (c), (ç) ve (d) bendlerindeki hukuki uygunluk sebeplerine dayanmaktadır. Bu çerçevede hukuka uygunluk sebepleri olarak, ulusal ve uluslararası kanunlar uyarınca, sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili olması sebebiyle ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi bakımından kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olmasına ve hizmet alım amacıyla sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olmasına dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

(b) Yurt dışı seyahatlarde olası risklere kaşı koruma sağlamak ve riskleri bertaraf etmek amacıyla kullandığınız ilaçlar, alerjilere ilişkin sağlık durumunuz gibi hususlarda seyahat sağlık bilgileriniz işlenmektedir. Sözkonusu verilerin işlenmesi KVKK madde 5/1 uyarınca açık onayınıza dayanmaktadır.

(c) Kişisel Verileriniz, Gazella hizmetlerinin, düzenlenen turların ve kampanyalarının duyurulması için pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek üzere ancak KVKK’nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanılarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz.

Ayrıca, Gazella sözkonusu kişisel verilerinizi anonim hale getirmek suretiyle istatistiki bilgi toplamak amacıyla işleyebilir.

Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Tarafınıza ait Kişisel Veriler ve birlikte seyahat edeceğiniz kişilere ait sizin tarafınızdan paylaşılan kişisel veriler sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

Ayrıca, Kişisel Verileriniz size hizmet verebilmek, satış sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek, Türk Borçlar Kanunu ve vergi mevzuatından doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmek üzere Gazella içerisinde Finans Birimi ve Muhasebe Birimine erişim hakkı verilmektedir.

Otomatik karar verme sistemleri kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Üçüncü şahıslara Aktarımı

(a) Gazella, seyahat sağlık verileriniz hariç Kişisel Verilerinizi, turizm hizmetlerinin yürütülmesi, kanun gereği veya hukuki yükümlülüklerin ifası ile doğrudan ilgili olarak şahıslara zorunlu olması halinde ve zorunluluk oranında Gazella’nın iştirakleri, grup şirketlerine, yetkili satış acentalarına, seyahatinizle bağlantılı olarak konaklama, ulaşım (havayolu, deniz ve kara ulaşım hizmeti veren firmalar) ve yer hizmetlerini veren tüm hizmet sağlayıcılarına (“Hizmet Sağlayıcıları”), sigorta şirketlerine, yurt seyahatleriniz için vize talepleriine karşılamak ve vize almak için aracı şirketlere konsolosluklara, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve Seyahat Acenteleri Yönetmeliği çerçevesinde talep etmiş olduğunuz hizmetlere dair faaliyetleri ve satışları gerçekleştirmek amacıyla açık onayınıza ihtiyaç olmadan aktarabilir. Kişisel verileriniz işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, KVKK nın 8/2(a) hükmüne dayanılarak kanun gereği zorunlu ve/veya sözleşmenin ifası bakımından zorunlu olması hallerinde ve/veya yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yurt içerisinde üçüncü kişilere aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca, Gazella’nın kanunlardan doğan sorumlulukları ve hukuki yükümlülükleri gereği emniyet kuvvetlerine, yargı kurumlarına ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.

Seyahat sağlık verileriniz, tıbbi müdahale gerekmedikçe üçüncü şahıslarla paylaşılmamaktadır.

(b) Kişisel Verileriniz, Gazella’nın tedarikçilerine KVKK’nın 8/1 maddesi uyarınca açık onayınıza dayanılarak aktarılmaktadır. Kişisel verilerinizin pazarlama amacıyla üçüncü şahıslara aktarılması hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı

Gazella, 1618 Sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği Kanunu ve Seyahat Acenteleri Yönetmeliği kapsamında talep etmiş olduğunuz yurt dışına seyahat ve yurt dışında konaklama hizmetleri ifa edebilmek amacıyla gerekli ve zorunlu olması sebebiyle kişisel verileriniz yurt dışında yerleşik acenta, ulaşım, transfer, sigorta ve konaklama hizmeti veren şirket, kurum ve kuruluşlara aktarmaktadır. Kişisel verilerinizin bu çerçevede yurt dışına aktarımı KVKK madde 9/1 hükmü uyarınca açık rızanıza dayanılarak gerçekleştirilmektedir. Bununla birlikte, talep ettiğinzi hizmetin sağlanabilmesi bakımından yurt dışına aktarım kanuni yükümlülükler ve sözleşmenin kurulması, hizmetin ifası zorunlu olması sebebiyle bu husustaki açık rızanızı geri çekmeniz mümkün değildir. Aksi halde hizmetin ifası mümkün olmayacaktır.

Kişisel verileriniz, seyahatiniz ve taleplerinizle bağlantılı olarak, Türkiye’deki hukuki düzenlemelere denk seviyede veri koruma düzenlemeleri olmayan ülkelere aktarabilecektir. Gazella, kişisel verilerinizin bu ülkelerde KVKK’ya ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak korunması için yeterli önlemleri alacaktır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Silinmesi

Gazella, sizin kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerinizin muhafazasını sağlamak amacıyla yeterli güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü fiziksel, teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür ve bu tedbirleri azami ölçüde almaktadır.

Kimlik bilgileriniz, lokasyon ve iletişim bilgileri, uçuş mil numarası ve mil detayları ve IP adresinize ilişkin veriler hizmetin alındığı tarihi müteakip iki (2) yıl boyunca saklanacaktır. İki yılın sonunda sözkonusu verileriniz kimlik bilginiz karartılarak hukuki uyuşmazlık ihtimali karşısında bir yıl daha saklanacaktır. Sözkonusu saklama süresinin sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Yurt dışı seyahatlerinizde pasaport bilgileriniz ve pasaportunuzun bir kopyası, yurt dışı seyahatlerde talebiniz halinde vize işlemlerinin yürütülmesi için gerekli bilgi ve belgeler, fotoğrafınız ve seyahat sağlık bilgileriniz seyahatiniz devam ettiği sürece veya bizden aldığınız hizmet süresince saklanacaktır. Sözkonusu veriler, saklama süresi sonunda ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel verileriniz pazarlama amacıyla işlenmesi Gazella’dan hizmet satın aldığınız en son tarihi müteakip iki (2) yıl süresi ile sınırlıdır. Gazella, iki (2) yıllık süre sonunda kişisel verilerinizi pazarlama amacıyla sizinle iletişime geçmek üzere kullanmayacaktır.

Haklarınız

Veri sahibi olarak yürürlükteki mevzuat uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini ve ne şekilde işlendiği hakkında bilgi talep etmek ((bilgi edinme hakkı) KVKK madde 11/(a), (b))
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme (KVKK madde 11/c)
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK madde 11/ç)
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme (KVKK madde 11/d)
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini isteme (KVKK madde 7, madde 11/e)
 • Kişisel verilerinizin herhangi bir şekilde düzeltilmesi ve silinmesi halinde ilgili işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK madde 11/f)
 • İşlenmiş verilerin analiz edilmesi sonucunda elde edilen sonuçlara itiraz etme hakkı (KVKK madde 11/g)
 • İşlenmenin sınırlanması hakkı (KVKK madde 7)
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme (KVKK madde 11/ğ)

Yukarıda anılan haklarınız yasa ile sınırlandırılmıştır ve tarafımızca muhtemelen ancak belirli koşullar dahilinde sağlanabilecektir. (Lütfen özellikle KVKK’nın 10. ve 13. maddelerini inceleyiniz).

Veri sorumlusu olan şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların, KVKK’nın 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; yazılı ve imzalı olarak, aşağıda belirtilen posta ve/veya elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle iletilebilir. Talebinizin Gazella’ya ulaşmasını müteakip en geç 30 gün içerisinde yazılı veya elektronik ortamda cevap gönderilecektir.

Veri Sorumlusu: GAZELLA TURIZM YATIRIMCILIğI VE SEYAHAT ACENTELİğİ ANONİM şİRKETİ
Mersis No: 0389003315800011
Adres: Ulus Mah. Öztopuz Cad No 16 Beşiktaş/İstanbul
Telefon: +90 212 233 15 98
E-Posta: gazella.kvkk@gazella.com

İnsan Kaynakları ile gazella.kvkk@gazella.com e-posta yoluyla iletişime geçiniz.

Talebiniz halinde Gazella her zaman kişisel verilerinizi güncelleyebilir.

Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)

Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,
Telefon: +90 312 216 50 00
Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr adreslerinden ile iletişime geçiniz.

Gazella, bu Aydınlatma Metnini yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve kişisel verilerin işlenmesi ve aktarılması amaçlarında gerçekleşecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan güncellemeleri de https://gazella.com/ internet adresi üzerinden her zaman kolaylıkla takip takip edebilirsiniz.